Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PREISNER ARCHITECTURE GROUP , z siedzibą w Gliwicach przy ul.Szybowcowej 2/4
  reprezentowana przez Magdalenę Preisner
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w , z siedzibą w Gliwicach przy ul.Szybowcowej 2/4 możliwy jest pod numerem tel. +48 604 154 062 lub adresem email biuro@preisnergroup.pl
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podpisana przez Paną/ Panią umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią zgoda
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie PREISNER ARCHITECTURE GROUP.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas, który nakazują nam przepisy odrębne
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorującego
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie podpisaniem umowy